Regulamin

Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium

 • Badania morfologii materiałów mikro- oraz nanorozmiarowych
 • Analiza dyfrakcyjna struktur mikrokrystalicznych
 • Analiza składu chemicznego (jakościowa i ilościowa)
 • Mapowanie rozmieszczenia wybranych pierwiastków w materiale

Czas pracy laboratorium

 • Operator wykonuje zlecone badania w godzinach od 8:00 do 15:00. Laboratorium może być wykorzystywane również przez inne osoby upoważnione (przeszkolone) w godzinach pracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (od 6:00 do 22:00), za pisemną zgodą dziekana i operatora, także w weekendy.

Zasady użytkowania urządzeń w laboratorium

 • Badania zlecone są wykonywane przez zatrudnionego operatora. W ramach indywidualnej współpracy badania takie może oczywiście wykonywać także inna osoba z Wydziału Chemii zaznajomiona z obsługą mikroskopu.
 • Do samodzielnego wykonywania pomiarów na mikroskopie TEM upoważnione są osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie i uzyskały pisemną zgodę: operatora, kierownika swojego zespołu badawczego oraz opiekuna naukowego laboratorium. Odpowiednie wpisy umieszczane są w dzienniku laboratoryjnym.
 • Zabronione jest podłączanie jakichkolwiek urządzeń (w tym również pamięci przenośnych typu pendrive) oraz instalowania bądź uruchamiania dodatkowego oprogramowania na komputerze sterującym pracą mikroskopu.
 • Wszelkie nieprawidłowości w pracy mikroskopu elektronowego użytkownicy są zobowiązani natychmiast zgłaszać operatorowi lub opiekunowi naukowemu laboratorium. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia laboratorium powstałe w wyniku rażących zaniedbań lub złej woli eksperymentatora współodpowiedzialność materialną może ponosić również kierownik właściwego zespołu badawczego.

Uprawnienia oraz obowiązki operatora

 • Do obowiązków operatora należy systematyczna kontrola parametrów technicznych mikroskopu, uzupełnianie ciekłego azotu i wykonywanie innych czynności zapewniających bezpieczną pracę z aparatem. Operator wykonuje też badania zlecone przez pracowników Wydziału, szkoli osoby, które chcą nauczyć się samodzielnej obsługi urządzenia i nadzoruje pracę tych osób. W przypadku badań zewnętrznych operator współpracuje z Działem Finansowym celem rozliczenia prac.

Zasady samodzielnego wykonywania pomiarów

 • Szkolenia dla osób, które mają docelowo wykonywać pomiary samodzielnie organizuje operator. Osoby przeszkolone wykonują badania pod opieką operatora lub upoważnionej przez niego osoby aż do czasu otrzymania upoważnienia do w pełni samodzielnej pracy, potwierdzonego wpisem w dzienniku laboratoryjnym. Osoba, która wykonuje badania samodzielnie jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem prac do poinformowania o nich operatora mikroskopu.

Sposób przygotowania i dostarczania próbek

 • Mareriały poddawane badaniom w żadnym wypadku nie mogą zawierać składników lotnych, np. uwalniających się pod działaniem wysokiej próżni, same nie mogą też sublimować, ani ulegać rozkładowi pod wpływem wysokoenergetycznej wiązki elektronów. Substancje takie osadzają się na elementach mikroskopu wewnątrz komory pomiarowej i uniemożliwiają pracę, konieczne staje się czyszczenie aparatu, co związane jest z ingerencją w jego najczulsze elementy. Niezbędne jest wezwanie serwisu, co wiąże się z dużymi kosztami oraz długim czasem ponownego uruchomienia. Po takiej operacji parametry mikroskopu mogą ulec pogorszeniu w sposób trwały! Może także dojść do nieodwracalnego uszkodzenia pomp jonowych. Materiały do badań mikroskopowych muszą być wcześniej poddane analizie metodą rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej (XRD). Wykonanie tych badań oraz dostarczenie ich wyników wraz z próbką osobie wykonującej badanie mikroskopowe jest obowiązkiem zlecającego.

Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary

 • Rezerwacja czasu pomiarowego odbywa się w sposób elektroniczny na stronie internetowej Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i jest w pełni jawna. Generalnie kolejność zgłoszeń jest podstawą ustalania kolejki.

Sposób odbioru danych pomiarowych

 • Pliki generowane w trakcie pomiarów są udostępniane osobom korzystającym z usług laboratorium w sposób elektroniczny poprzez stronę internetową pracowni i protokół ftp. Każdy z użytkowników zlecających pomiary posiada konto na serwerze, w ramach którego uzyskuje dostęp do swoich plików.
Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej