Informacje

Transmisyjna mikroskopia elektronowa jest nowoczesną i jedną z ważniejszych metod badania materiałów mikro- oraz nanorozmiarowych. Jej główną zaletą jest przede wszystkim wysoka przestrzenna zdolność rozdzielcza (wynosząca zwykle poniżej 0.2 nm), a także uniwersalność polegająca na możliwości obserwacji zarówno obrazu zwykłego oraz obrazu dyfrakcyjnego pojedynczych obiektów o rozmiarach nanometrycznych.


Laboratorium wykonuje badania:

  • obserwacji mikrostruktury w jasnym i ciemnym polu umożliwiające identyfikację faz obecnych w próbce, ich rozkładu przestrzennego, a także analizę kształtu i wielkości cząstek
  • dyfrakcji elektronów umożliwiającej uzyskanie informacji o lokalnym uporządkowaniu atomów występującym w mikroobszarach i zależności krystalograficznych między fazami
  • wyznaczania z wysoką przestrzenną zdolnością rozdzielczą składu chemicznego oraz tworzenia mapy rozmieszczenia atomów poszczególnych pierwiastków w badanych próbkach
  • badania materiałów z wykorzystaniem techniki skaningowo-transmisyjnej STEM
Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej